Ugrás a tartalomra

Általános Szerződési Feltételek

PDF változat letöltése

Kedves Vásárlónk!

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a ovodai-dajka.hu webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül.

Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A megkötött szerződés iktatásra nem kerül. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. A webáruház működésével, megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. Felek

Jelen online Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a Webáruházban forgalmazott termékek eladója:

Cégnév:

Kurzus Tanfolyamszervező Bt.

Székhely:

6725 Szeged, Bécsi krt. 6.

Postacím:

6725 Szeged, Bécsi krt. 6.

Cégjegyzékszám:

06-06-000651

Adószám:

21622234-2-06

Bankszámlaszám:

12010116-01525044-00100002


 

Ügyfélszolgálat:

Cím:

1068 Budapest, Felső erdősor 5.

Tel.:

+36 30/251-6445

Email:

info@ovodai-dajka.hu

Nyitva tartás:

Csütörtök, péntek, szombat 9-16-ig

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

A Webáruház az internet hálózatán a www.ovodai-dajka.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata az ÁSZF linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója között. Ön, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webshopban vásárlást nem eszközölhet.

A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Kurzus Bt. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

2. Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Kurzus Bt.-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Kurzus Bt. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Kurzus Bt. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

www.ovodai-dajka.hu weboldalra lépve a felhasználó böngészője és a Kurzus Bt. szervere között titkosított adatkapcsolat jön létre, ami nagymértékben csökkenti a harmadik fél részéről történő adatlopások esélyét.

3. Szolgáltatás leírása

www.ovodai-dajka.hu weboldalon regisztrációt és belépést követően a Kurzus Bt. bemutatja azokat a tanfolyamokat, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes tanfolyamokksl kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a tanfolyam adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett tanfolyami kínlat – beleértve az egyes tanfolyamok árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

Csak azok a 16. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a www.ovodai-dajka.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

4. Vásárlási és jelentkezési feltételek létrejötte, hatálya

Jelen Vásárlási és Jelentkezési feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő jelentkezik legalább egy tanfolyamra és a megrendelés véglegesítésekor azokat elfogadja.

Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Jelentkezési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Jelentkezési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Jelentkezési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a beiratkozás napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A Felhasználók a www.ovodai-dajka.hu webshop látogatásának időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Kurzus Bt., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Kurzus Bt. jóváhagyása nélkül;

 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

6. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja

 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó jogos érdekeit veszélyezteti

 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást

 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése

 • www.ovodai-dajka.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása

 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Kurzus Bt. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a kárt a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Kurzus Bt. -nek, illetve amelynek megtérítését a Kurzus Bt. -tól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Kurzus Bt. -re kiszabott bírság is kárnak minősül.

7. Fogyasztói panaszok kezelése

A tanfolyamon történő részvételtől való elállás a szerződéskötéstől számított 3 munkanapon belül lehetséges. Ebben az esetben cégünk a az elállástól számított 14 munkanapon belül visszafizeti a befizetett díjat. A tanfolyam megkezdése után elállásra, visszafizetésre nincs lehetőség.

Ha egy meghirdetett tanfolyam nem indul, abban az esetben visszafizetésre kerül a befizetett tandíj teljes összege levonások nélkül.

8. A felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

 2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

9. Szerzői jog

A Webáruház oldalán található valamennyi tartalom szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a Webáruházból letöltött tartalmat a Webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb.

A Webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Webáruház a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 150.000 forint kártérítést köteles fizetni a Webáruház üzemeltetőjének.

A Webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a Webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

A Webáruházra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A Webáruház jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

A Webáruház vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként - mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

Az a weboldal, amelyen a Webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Webáruház valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a Webáruházról. A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

10. A vásárlás menete

A honlapon bemutatott tanfolyami kínálat nem képez Üzemeltetőre nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a tanfolyami leírására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és elérhetőségi adatok tájékoztató jellegűek, Üzemeltető az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthetők felsorolás szerűen a tanfolyamok, a tanfolyamok nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét tanfolyami leírás, részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival jelenik meg. A webáruházban a tanfolyamok mellett megjelentetett árak Áfa-mentes árak.

A tanfolyamok kiválasztása, a rendelés menete

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve jelentkezni a kiválasztott tanfolyamokra. A vásárló a kiválasztott tanfolyamra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a kiválasztott tanfolyamot a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és tanfolyami típusokra, városokra, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékeket (tanfolyamot), leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy jelentkezni szeretne, akkor egyszerűen kattintson a "Fizetés" gombra.

A vásárlás során az Üzemeltető a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: a Megrendelő neve, elérhetőségi telefonszáma, postázási és számlázási címe. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

A megrendelések leadása a Kurzus Bt. internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.ovodai-dajka.hu webcímen található Webáruházban. A megrendelést a Webáruház csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

11. Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a tanfolyamok mellett találnak. Az árak ÁFÁ -t nem tartalmaznak, mert a tanfolyamok adómentesek.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyamoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

12. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik, kivéve, ha a rendelés pénteken, szombaton, vasárnap, vagy egyéb munkaszüneti napon érkezett. Ebben az esetben a megrendelést követő munkanapon történik a feldolgozás. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége

Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert a Webáruház minden kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.

13. Fizetési feltételek

Áruházunkban minden esetben előleg fizetéssel lehetséges a tanfolyamok árának kifizetése.

Lehetséges fizetési módok:

1., Átutalásos fizetési mód

Átutalásos fizetési mód esetén, az átutalás közéleméyn rovatában fel kell tüntetni a rendelésszámot az egyértelmű azonosíthatóság céljából. Az átutalásos fizetések feldolgozása 2-5 napot vesz igénybe.

2., Barion bankkártyás fizetési mód

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

14. Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

15. Adatvédelem, adatbiztonság

A vásárlás során azonosításra használt, személyes jellegű adatok bekérése és felhasználása megfelel az érvényben levő 2011. évi CXII. törvényben szabályozott adatvédelmi előírásoknak. A webáruház vásárlóinak adatait ügyfél kapcsolattartásra használjuk fel, azokat más személy részére nem adjuk ki. Ez alól kivételt képez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok futárszolgálat részére történő megadása, hogy a megrendelt termékek kézbesítése megvalósuljon.

A Megrendelő adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeljük. Az adatközlés önkéntes, azokat a Megrendelő adja meg Szállító részére. Az adatközlés célja, hogy a megrendelt árukat Szállító el tudja juttatni Vevő részére.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Kurzus Bt. a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról: Név/Számlázási név, Számlázási cím, Postázási cím, Elektronikus levelezési cím, Elérhetőségi telefonszáma, Egyéb közlendő, Adószám a számlázáshoz.

Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztathatja, illetve töröltetheti az info@ovodai-dajka e-mail címen.

16. Felügyeleti szervek:

A vásárló a panaszával az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat.

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.

Telefon: +36-62-541-735

CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

mellett működő

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62-554-250

17. Záró megjegyzések

A Kurzus Bt. fenntartja a jogát, hogy a weboldalon feltüntetett árakat bármikor módosítsa (ez a már leadott megrendelésekre nem vonatkozik, ezeket a megrendelés rögzítésekor érvényes áron köteles teljesíteni), illetve, hogy saját hatáskörben döntsön arról, melyik tanfolyamot kívánja árulni vagy levenni a palettájáról.